ZAJĘCIA ADAPTACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 26 - 30 SIERPNIA 2024 r. W GODZ. 10.00 - 11.30 *** ZAPRASZAMY *** SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "REKRUTACJA" ***
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://p10malbork.pl/

  Przedszkole Nr 10 w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Przedszkola Nr 10 w Malborku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

  Status zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
  • Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
  • Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

  Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Truszczyńska, przedszkolenr10malbork@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 272 32 21 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Przedszkole Nr 10 w Malborku

  ul. Reymonta 3
  82-200 Malbork

  W obiekcie możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń technicznych, jednak oddzielnie na każdym poziomie. Nie ma zamontowanych urządzeń umożliwiających dostęp w pionie (między piętrami).

  W obiekcie jest zapewniona informacja o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach w sposób wizualny i głosowy (wsparcie pracownika).

  Dopuszcza się wstęp osób korzystających z psa asystującego, jeżeli wśród aktualnie przebywających w placówce wychowanków nie będzie dzieci z potwierdzoną silną alergią na sierść psa. Troska o zdrowie dzieci może być czynnikiem wykluczającym możliwość wstępu.

  Aplikacje mobilne

  brak

  Dodatkowe informacje

  Data dodania: 2021-03-31 14:05:56
  Data edycji: 2023-04-17 10:56:32
  Ilość wyświetleń: 1523
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej