Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok 2024/25 znajdują się w zakładce REKRUTACJA
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  Statut

  Załącznik do uchwały
  Rady Pedagogicznej 
  Nr 1/XI/2017  z dnia 27.11.2017 r.
  STATUT    PRZEDSZKOLA  NR  10   W  MALBORKU

  spis treści
  ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne (§ 1 ) .............................................................................................3
  ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola (§ 2, § 3) ................................................................................4
  ROZDZIAŁ 3 Sposób realizacji zadań przedszkola (§ 4) ................................................................... …7
  ROZDZIAŁ 4 Formy współdziałania z rodzicami (§ 5) ..........................................................................10
  ROZDZIAŁ 5 Organy przedszkola i ich kompetencje(§ 6 - § 9).......................................................... …11
  ROZDZIAŁ 6 Organizacja pracy przedszkola (§ 10 - § 17) ..................................................................16
  ROZDZIAŁ 7 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (§ 18 - § 22) ................................................19
  ROZDZIAŁ 8 Prawa i obowiązki wychowanków  (§ 23 - § 24) .......................................... …………....24
  ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe (§ 25) .......................................................................................25

  AKTY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ STATUTU

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
  4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526
  ze zmianami), 
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) ,
  6. ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649),
  7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356),
  8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646),
  9. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578),
  10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616),
  11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
  12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
  i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
  13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne
  § 1.
  1.
  Przedszkole nr 10 w Malborku zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Malbork:
   Miasto Malbork
   Plac Słowiański 5
  82-200 Malbork
   NIP: 579-22-30-673
  2. Siedziba przedszkola znajduje się w Malborku przy ul. Reymonta 3.
  3. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3-6-lat.
  4. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
  5. Liczbę oddziałów na każdy rok szkolny ustala w arkuszu organizacyjnym,  w zależności od liczby przyjętych dzieci, organ prowadzący.
  6. Koszt pobytu dziecka ustala corocznie Rada Gminy.
  7. Przedszkole nr 10 w Malborku jest jednostką budżetową samobilansującą się.
  8. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Malborku.
  9. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
  10. Ustalona nazwa  używana przez Przedszkole w pełnym brzmi:
  Przedszkole nr 10
  ul. Reymonta 3
   82-200 Malbork
  11. Przedszkole jest placówką samorządową, finansowaną przez:
  1) Samorząd Gminy Malbork;
  2) Rodziców – w formie opłat za godziny przekraczające 5-godzinny bezpłatny  pobyt dziecka w przedszkolu.
  12. Zakres wykonywanych zadań – świadczenie usług z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie miasta Malborka.
  13. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30
  14. Przedszkole używa pieczęci:

  1) okrągłej – dużej z godłem państwa i napisem w otoku:„Przedszkole nr 10 w Malborku”;
  2) podłużnej z napisem: „Przedszkole nr 10, ul. Reymonta 3, 82-200 Malbork”,
      tel. (55) 272 32 21, NIP 579-213-50-13;
  3) podłużnej z napisem: „Dyrektor  (tytuł, imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję  dyrektora powołanej w wyniku konkursu na to stanowisko”;
  4) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 10 w Malborku”;
  5) podłużnej z napisem: „Przewodniczący Rady Rodziców”;

  15.  Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
  16. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby  do tego upoważnione.

  Rozdział 2
  Cele i zadania przedszkola.
  § 2
  1.
  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,
   co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
  2.Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
  w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  § 3
  1.
  Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na:
  1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
  2)  rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  3) czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;
  4) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;
  5) stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;
  6) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych;
  7) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
  1) niepełnosprawnym;  
  2) niedostosowanym społecznie,
  3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
  4)  z zaburzeniami zachowania lub emocji;
  5) ze szczególnymi uzdolnieniami;
  6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  7) z deficytami kompetencji i zaburzeń  sprawności językowej;
  8) z chorobami przewlekłymi;
  9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
  10) z niepowodzeniami edukacyjnymi;
  11) z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych dziecka i rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego;
  12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
  1) dziecka;
  2) rodziców dziecka;
  3) dyrektora przedszkola;
  4) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
  5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
  6) poradni;
  7) asystenta edukacji romskiej;
  8) pomocy nauczyciela;
  9) pracownika socjalnego;
  10) asystenta rodziny;
  11) kuratora sądowego;
  12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
  a także  w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4) porad i konsultacji.
  6. W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
  7. Do zadań nauczycieli, wychowawców  i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
  3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
  8. Nauczyciele wychowawcy  oraz specjaliści w przedszkolu  prowadzą w szczególności  obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni  zwani dalej „specjalistami”.
  10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1) rodzicami dzieci;
  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
  3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  11.Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  12.Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
  1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
  2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb  i możliwości dzieci;
  3) dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;
  4) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.
   13.  Przedszkole rozwijania u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej poprzez:
  1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;
  2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
  3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;
  4) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
  5) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;
  6) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.

  Rozdział 3
  Sposób realizacji zadań przedszkola
  § 4
  1.
  W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny  w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki szkolnej, przedszkole:
  1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków placówki;
  2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  3) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
  4) uwzględnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  5) uwzględnia propozycje dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;
  6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystania w pracy metod aktywizujących wychowanków;
  7) stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsc i rodzaju aktywności.
  2. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
  1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2) jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji
  lub pomocy w załatwieniu sprawy;
  3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
  3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
  1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,
  w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
  2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
  3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
  4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
  5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię do liczebności grupy, oświetlenie, wentylację
  i ogrzewanie oraz:

  a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
  b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
  c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju
  ich działalności.

  6) dzieci przebywające w przedszkolu powyżej pięciu godzin korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
  7) korzystanie z posiłków  przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
  8) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne
  oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
  9) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
  10) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :

  a) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
  b) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
  c) powiadomić rodziców dziecka, a w razie ich nieobecności dyrektora,
  d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;

  4. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

  5. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

  1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel   wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.  
  Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
  2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
  3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
  4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;
  5) każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
  6) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
  7) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem
  w teren;
  8) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany  do każdorazowego odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć;
  9) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
  10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
  11) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
  12) dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;
  13) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

  6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców  lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

  1) Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach np. 6.30 – 9.00 .
  2) W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom przedszkola.
  3) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze  do przedszkola i z przedszkola do domu.
  4) Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikom placówki w sali zajęć.
  Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
  5) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę upoważnioną (na piśmie)  przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka
  do przedszkola w danym roku szkolnym.  Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
  6) Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę  do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić
  przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
  7) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.
  8) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  9) W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane
   do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicem dziecka.
  10) Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel   ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców.
  11) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem
  przez 1 godzinę.    Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami .
  12) Dziecko wezwane do domu przez domofon powinno być nadzorowane w szatni   przez panią woźną. W wypadku jej nieobecności opiekun dziecka zobowiązany jest wejść
  do sali.
  13) Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach 14.30 – 16.30. Wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej,  przejmuje ona odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

  Rozdział 4

  Formy współdziałania z rodzicami

  § 5

  1. Rodzice mają prawo do:

  1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
  2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania  ich dzieci;
  3) uzyskania rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka w każdym czasie:

  a) dwa razy do roku w postaci wyniku prowadzonej obserwacji pedagogicznej,
  b) w postaci codziennej wymiany doraźnych uwag i informacji  w  czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
  c) w formie zaplanowanej konsultacji po uprzednim ustaleniu terminu spotkania zgodnie z planem pracy nauczyciela (po godzinach jego  pracy dydaktycznej
  z dziećmi).

  4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;
  5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli  na sprawy przedszkola;
  6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
  7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców;
  8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

  2. Rodzice mają obowiązek:

  1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka   i nie zaniedbywać ich;
  2) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;
  3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;
  4) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, brać aktywny udział w wyborach  i współdziałaniu w Radzie Rodziców;
  5) informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie  i postępy dziecka;
  6) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
  7) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;
  8) przestrzegać czasu pracy przedszkola ( 6.30 – 16.30);
  9) przestrzegać niniejszego Statutu;
  10) przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  11) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
  12) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
   

  3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

  1) zebrania ogólne i grupowe;
  2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami;
  3) zajęcia otwarte i integracyjne;
  4) kąciki dla rodziców;
  5) imprezy, konkursy i uroczystości przedszkolne zgodnie z corocznie opracowywanym planem uroczystości przedszkolnych i planem współpracy z rodzicami w poszczególnych grupach wiekowych;
  6) spotkania w ramach „Klubu przedszkolaka”.

  4. Przedszkole organizuje działalność, uwzględniając oczekiwania rodziców:

  1) dostosowuje czas pracy przedszkola do zgłaszania potrzeb w porozumieniu   z organem prowadzącym;
  2) uwzględnia postulaty rodziców w organizacji dnia;
  3) organizuje dodatkowe zajęcia na życzenie rodziców, z zachowaniem umiaru  tak,  by nie obciążać nadmiernie dzieci.

  Rozdział 5

  Organy przedszkola i ich kompetencje

  § 6
  1. Organami przedszkola są:

  1) Dyrektor;
  2) Rada Pedagogiczna;
  3) Rada Rodziców.

  2.  Dyrektor przedszkola, wyłoniony w drodze konkursu, w szczególności:

  1) kieruje działalnością przedszkola  oraz reprezentuje je na zewnątrz;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe /przedszkolem może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy nie może sprawować nadzoru pedagogicznego/;
  3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę  placówki;
  6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  8) tworzy warunki do harmonijnego rozwoju psychicznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  9) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola;
  10) kształtuje twórczą atmosferę pracy w przedszkolu, właściwe warunki pracy    i stosunki pracownicze;
  11) współdziała z Samorządem Miasta Malborka, z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu oraz Centrum Usług Wspólnych w Malborku, a także z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania (współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki);
  12) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola;
  13) opracowuje program rozwoju przedszkola;
  14) gromadzi informacje o pracy nauczycielek w celu dokonywania oceny pracy nauczyciela według zasad określonych odrębnymi przepisami;
  15) organizuje warunki do prawidłowej realizacji „Konwencji o prawach dziecka”  oraz umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  16) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym;
  17) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
  18) współdziała z innymi przedszkolami i szkołami, w tym ze szkołami wyższymi  w celu organizacji praktyk pedagogicznych;
  19) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
  20) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka przedszkola;

  3. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków  w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

  4. Przepis ust. 2 nie dotyczy wychowanka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:

  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  radą pedagogiczną i rodzicami.

  7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez dyrektora lub przez organ prowadzący.

  § 7

  1.  W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.

  2.  W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział,
  z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej przedszkola.

  3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor  przedszkola.

  4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w trakcie roku szkolnego w związku z podsumowaniem osiągnięć dydaktycznych dzieci,
  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola,  organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej połowy członków rady pedagogicznej.

  5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

  6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
  oraz informacje o działalności przedszkola.

  7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
  2) podejmowanie decyzji w sprawie promowania dzieci w związku z oceną ich gotowości szkolnej;
  3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów  przez  radę rodziców i organ prowadzący;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
  6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

  8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2) projekt planu finansowego przedszkola;
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych z przepisami prawa.

  10. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  11. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

  12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian  i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej.

  13.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

  14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

  15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków.

  16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (załącznik nr 1 do Statutu). Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

  17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

  § 8

  1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

  2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 8 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

  3. W wyborach do rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności (załącznik nr 2 do Statutu), w którym określa w szczególności:

  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady;

  5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

  6. Do kompetencji rady rodziców należy:

  1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli takowy zostanie napisany (przedszkole nie ma obowiązku posiadania tego planu jako odrębnego dokumentu);
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

  7.  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

  8. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

  10. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone
  przez radę rodziców.

  § 9

  1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:

  1) zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola;
  2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola;
  3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców  z nauczycielami;

  2. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci
  oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.

  3. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji  i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
  w granicach swoich kompetencji.

  4. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola - Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację - Radę Rodziców.

  5. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń 
  tych organów.

  6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

  7. Wszystkie organy  zobowiązane są do wzajemne9.  go informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

  8. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor, który:

  1. ) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w granicach swoich kompetencji;
  2. ) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
  3. ) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych  i podejmowanych działaniach i decyzjach;
  4. ) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola. 

   9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola  lub wewnątrz niego, dyrektor przedszkola  jest zobowiązany do:
    1) zbadania przyczyny konfliktu,
    2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
    
  5. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami zespołu rozstrzyga,  w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  Rozdział 6

  Organizacja pracy przedszkola

  § 10

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole,  na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

  2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli  z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

  3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  wskazane jest, aby przynajmniej jeden z  dwóch nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia  wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

  4. Dyrektor może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela w danym oddziale oraz dokonania zmian w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

  5. W przypadku konfliktu nauczyciel-rodzic, w celu ustalenia nieprawidłowości w postępowaniu nauczyciela w stosunku do dziecka może nastąpić zmiana nauczyciela
  po przeprowadzeniu rozmowy dyrektora z nauczycielem i nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora.
  W rozmowie tej nauczyciel ma prawo przedstawić w sposób rzeczowy swój punkt widzenia i bronić sposobu swego postępowania. Dyrektor winien do końca rozstrzygnąć problem, wyczerpując wszelkie swoje kompetencje, a wyniki swego działania może przedstawić radzie pedagogicznej.

  6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rytm dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

  7. Na podstawie ramowego rytmu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  8. Konflikt wynikający ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy.

  § 11

  1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego.

  2.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego.

  3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolu trwa 60 minut.

  4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, w tym czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych i powinien wynosić:

  1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 – 20 minut;
  2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

  5. Zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu w poszczególnych grupach i trwają około 30 minut (około 15 minut w grupie dzieci 3-letnich).

  1. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z języka angielskiego  w dzienniku grupowym.

  § 12

  1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy
   z rodziną określają przepisy „Prawo oświatowe”.

  § 13

  1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

  2. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji i wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;

   3. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.

  4. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni przedszkola, gdy kucharz przedszkola posiada stosowne kwalifikacje (dyplom mistrza w zawodzie kucharza i kurs pedagogiczny).  Praktyka ta jest nieodpłatna.

  § 14

  1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:

  1)  4 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z odpowiednim wyposażeniem;
  2) pomieszczenia administracyjno-socjalne i gospodarcze;
  3) kuchnię;
  4) szatnię dla dzieci;
  5) pomieszczenia sanitarne;
   6) gabinet do indywidualnej pracy terapeutycznej; 
  7) gabinet dyrektora;
  8) ogród przedszkolny z odpowiednio wyposażonym placem zabaw.

  2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu   w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.
   

  3. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, dyrektor przeprowadza raz w roku szkolnym kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków w placówce, z której sporządzany jest protokół na piśmie, a jego kopia przekazywana jest organowi prowadzącemu.  

  § 15

  1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji przedszkola.

  2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole.

  3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

  § 16

  1. Uczestnictwo dzieci w zajęciach religii odbywa się po złożeniu oświadczenia woli rodziców.
    
  2. Dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.
    
  3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne, związki wyznaniowe.
    
  4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, wcześniej ustalając   z dyrektorem przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
    
  5. Nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć, a zajęcia umieszczone są w ramowym rozkładzie dnia.
    
  6. Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców i wygląda następująco:
   1) godziny pracy przedszkola to  6.30 – 16.30, 
   2) w tym godziny bezpłatne    to  7.30 – 12.30
   § 17
   1.   Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieciom przebywającym w placówce     do 10-ciu godzin dziennie: jeden, dwa lub trzy posiłki; za jeden posiłek, tj. obiad opłata wynosi 60% dziennej stawki żywieniowej, za dwa posiłki wynosi odpowiednio: 85% dziennej stawki żywieniowej za śniadanie i obiad, a 75% dziennej stawki żywieniowej  za obiad i podwieczorek.
   2. Wysokość stawki żywieniowej ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji  przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, podawana jest  do wiadomości rodziców corocznie na zebraniu ogólnym na początku roku szkolnego.  Rodzice pokrywają odpłatność za wyżywienie  w 100 %.
   3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  regulują odrębne przepisy.
   4. Rodzice uiszczają odpłatność za przedszkole na podstawie sporządzanych list, które wywiesza się w kąciku dla rodziców i regulują ją z góry do dnia 10-go każdego miesiąca na konta bankowe wskazane w umowie o świadczenie usług przedszkolnych.
   5. W przypadku nieobecności dziecka w1. przedszkolu zwraca się w kolejnym miesiącu dzienny koszt (opłata za  wyżywienie i opłata za pobyt) pomnożony przez liczbę nieobecnych dni.
   Rozdział 7 
   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
   § 18
   1.
   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  7. 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci  w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
   2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
   3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
   4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
   5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
   6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
   7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
   8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz podjętych kierunkach pracy
    z dzieckiem;
   9) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
   10) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
   11) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
   12) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
   13) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
   14) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
   15) przestrzeganie dyscypliny pracy, w tym postanowień zawartych w Obwieszczeniu dyrektora przedszkola;
   16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prawidłowe i systematyczne prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka, a także zestawień statystycznych i innych, wymaganych przez dyrektora przedszkola,;
   17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
   18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali i  innych pomieszczeń przedszkola;
   19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
   20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
   21) opracowanie lub wybór do realizacji  i przedstawienie  dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego;
   22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań;
   23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do  30 kwietnia danego roku szkolnego;
   3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
   1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
   2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
   3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc  w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
   4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
   5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
   6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności
   na niepowodzenia;
   7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
   8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
   9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
   10) współdziałanie z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i  innymi

  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
  § 18
  1.

   

   
  Data dodania: 2018-03-08 09:31:00
  Data edycji: 2020-05-21 13:51:05
  Ilość wyświetleń: 2209
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej