NA STRONIE PRZEDSZKOLA POJAWIŁA SIĘ NOWA ZAKŁADKA - "RADA RODZICÓW"

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Rekrutacja

Jeśli marzą Państwo o tym, aby Wasze Dziecko:

 • dobrze się czuło
 • dużo się śmiało,
 • rozwijało się wszechstronnie,
 • a w przyszłości osiągało sukcesy ... zapiszcie je do naszego przedszkola.

 

Naszym celem jest stworzenie w przedszkolu atmosfery tolerancji, akceptacji i pochwały. Dzięki temu dzieci będą się uczyły cierpliwości, empatii, umiejętności doceniania innych. Zapewniając dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, będziemy kształtować w nich ufność i chęć odnajdywania miłości w świecie. We współpracy z rodzicami będziemy dążyli do wychowania dzieci radosnych, zaradnych i pozytywnie postrzegających świat.

 

 

REKRUTACJA   DO  PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY  2022/2023

odbywa się  poprzez  system  elektronicznego  naboru  

 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2022  i Zarządzenia Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Poniżej linki do obu zarządzeń, któte określają kryteria  rekrutacji i terminów jej przeprowadzenia:

 

Strona  elektronicznego naboru dostępna będzie dla rodziców od  dnia  07.03.2022 r.  w celu  umożliwienia im zapoznania się z zamieszczoną tam ofertą poszczególnych placówek. 

Adres strony internetowej naboru elektronicznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

Wersje papierowe wydrukowanych i podpisanych przez obojga rodziców wniosków wraz z załącznikami  należało dostarczyć do kancelarii przedszkola w terminie od  08.03.2022 r.   do  21.03.2022 r.  do godz. 15.00

Nie  ma  znaczenia  kolejność dostarczania  wniosków.

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości  dnia  13.04.2022 r. o godz. 13.00.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych, aby utrzymać przyznane miejsce, będą musieli  do dnia 20.04.2022 r.  do godz. 15.00  złożyć w przedszkolu druk potwierdzenia woli przyznanego miejsca. 


Brak złożenia POTWIERDZENIA WOLI jest jednoznaczne z utratą przyznanego miejsca.

 

LISTY  DZIECI  PRZYJĘTYCH  I  NIEPRZYJĘTYCH  ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ

WIADOMOŚCI  W  DNIU  22.04.2022 r.  DO  GODZ. 13.00

 

 

Więcej informacji pod nr tel. (55) 272 32 21

 

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 10 W MALBORKU

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat oraz 2,5-letnie w uzasadnionych przypadkach i przy dysponowaniu wolnymi miejscami przez placówkę.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; według kryteriów  przyjmowane są:
 • dzieci 3-6-letnie ( w ilości miejsc, jakimi dysponuje przedszkole dla tych grup wiekowych);
 • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 • dzieci z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością (kandydata, rodzeństwa lub rodziców);
 • dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i powyżej);
 • dzieci obojga rodziców pracujących;
 • dzieci będące wychowankami przedszkola w poprzednim roku szkolnym;
 • dzieci mające starsze rodzeństwo w przedszkolu;
 • dzieci w rodzin objętych opieką kuratorską i asystenta rodziny
 • Powyższe wskazania znajdują się we wniosku i są odpowiednio punktowane. Należy je poprzeć właściwymi oświadczeniami i dokumentami dostarczonymi do przedszkola wraz z papierową wersją wniosku.

! Przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc dla każdej grupy wiekowej.

 

Cały regulamin dostępny jest do wglądu w kancelarii przedszkola i do pobrania na stronie elektronicznego naboru: www.malbork.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe informacje o odpłatnościach i organizacji pracy przedszkola można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie placówki. ( nr tel. 55 272 32 21).

Data dodania: 2018-03-03 15:26:43
Data edycji: 2022-03-29 11:30:23
Ilość wyświetleń: 4396
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej