Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Godło

  POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


  „System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
  • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.  

  Celem w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotną częścią pracy każdego nauczyciela.

  Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, który:

  • w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych,
  • ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy będą realizowane z danym dzieckiem/uczniem.

  Na poziomie lokalnym – w jednostce systemu oświaty – podejmowane są decyzje m.in. o sposobach zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży czy wymiarze godzin, które wynikają z rzeczywistych, rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, w tym dotyczące zatrudniania nauczycieli specjalistów.

  W celu zwiększenia dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, Minister Edukacji Narodowej określił w formie rozporządzenia wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz m.in. przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

  Przepisy określają, jakie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi/uczniami lub na ich rzecz, są realizowane   w ramach tzw. „pensum” przez nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.” / Tekst ze strony MEN/

   

   

   Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:

  • z niepełnosprawności;
  • z niedostosowania społecznego;
  • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • z zaburzeń zachowania lub emocji;
  • ze szczególnych uzdolnień;
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  • z choroby przewlekłej;
  • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • z niepowodzeń edukacyjnych;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

   

  Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu:

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy    z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także  w formie:

  1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

  2) zajęć specjalistycznych: WWR, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  3)  porad i konsultacji.

   


  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

  • dobrowolne,
  • bezpłatne,
  • organizowane na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalisty czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


  Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, z psychologiem poprzez:

  • zalecenie z publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej (orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinia) – te dzieci będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności,
  • dzieci zakwalifikowane w toku badań przesiewowych przez nauczycieli specjalistów,
  • na wniosek wychowawcy grupy.  Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

  • Dyrektor – Jolanta Truszczyńska
  • Pedagog specjalny - Anna Ilasz
  • Psycholog – Małgorzata Zając
  • Neurologopeda - Angelika Witbrott
  • Surdologopeda - Iwona Piechowska
  • Nauczyciele współpracujący ze specjalistami

  Data dodania: 2024-04-18 08:54:05
  Data edycji: 2024-04-18 08:58:34
  Ilość wyświetleń: 100
  Bądź
  z nami
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej