ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY OD 16 MAJA 2022 ROKU DO 27 MAJA 2022 ROKU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

EPIDEMIA - PROCEDURY

  PROCEDURA ORGANIZACJI  PRACY

PRZEDSZKOLA  NR 10 W MALBORKU

PO  WZNOWIENIU  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE  EPIDEMII

 

ZAKRES PROCEDURY

Procedura określa  zasady funkcjonowania placówki w okresie  epidemii, o której mowa w ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwanym dalej „okresem epidemii”, w tym zasady organizacji pracy wychowawczo-opiekuńczej Przedszkola nr 10 w Malborku, tj.  organizację  zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola i  w ogrodzie przedszkolnym.

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 780);
 2.  Pismo Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11.05.2020 r. z zarządzeniem skierowanym
  do dyrektorów Przedszkoli nr 1,5,8 i 10, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, wystosowane na podstawie art. 31 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 713) i art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku
  z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkonego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.);
 4. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowane na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej;
 5. Wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej.

          ZASADY  OGÓLNE:

 1. Z dniem 18.05.2020 r. planuje się wznowić realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych w Przedszkolu nr 10 w Malborku, zwanych dalej „opieką przedszkolną”, 
  na warunkach organizacyjnych i sanitarnych określonych  w  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),  wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, zwanych dalej „wytycznymi” oraz  zarządzenia Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11.05.2020 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork.
 2. Przed planowanym terminem wznowienia działalności w czasie epidemii opracowane procedury działalności podlegają obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji
  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Malborku, co do warunków
  i środków bezpieczeństwa, niezbędnych dla funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork w sposób zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Od wyniku konsultacji zależeć będzie ostateczny termin wznowienia działalności placówki w czasie epidemii.
 3. Przedszkole nr 10 w Malborku funkcjonuje w czasie pracy ustalonym na rok szkolny 2019/2020 przed ogłoszeniem epidemii i w miarę potrzeb rodziców otwiera funkcjonowanie wszystkich oddziałów wychowania przedszkolnego przewidzianych
   w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
 4. W Przedszkolu nr 10 w Malborku organizuje się opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały do placówki przed dniem 12 marca 2020 r.
 5. Dyrektor przedszkola zwany dalej „dyrektorem” na podstawie norm ustalonych
  w wytycznych Głównej Inspekcji Sanitarnej w części „organizacja opieki w podmiocie” tiret 3 i 4, ustala liczbę dzieci, jaka może korzystać z opieki przedszkolnej
  w czasie epidemii (min. 4 m² powierzchni sali zabaw, po odliczeniu mebli, na każde dziecko
  i każdego opiekuna – nie więcej niż 12 dzieci w jednej grupie).
 6. Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców (załącznik nr 1) składany
  w formie elektronicznej na wskazany przez dyrektora adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku, gdy do przedszkola wpłynie więcej wniosków rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie wskazanym w pkt 4 , dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice:
 1. nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
 2. są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
 3. są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 1. W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica, dyrektor udziela odpowiedzi o możliwości  zapewnienia opieki przedszkolnej.
 2. Odmowa zapewnienia opieki przedszkolnej zawiera uzasadnienie i przekazywana jest drogą elektroniczną na adres email wskazany we wniosku.
 3. W przypadku braku możliwości przesłania odmowy w trybie określonym w pkt 8., dyrektor powiadamia rodzica telefonicznie i sporządza w tej sprawie notatkę.
 4. Na stronie internetowej Przedszkola nr 10 w Malborku publikowane są bieżące informacje o organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii, w tym
  w szczególności :
 1. liczba dzieci, dla których przedszkole organizuje opiekę przedszkolną w okresie
  epidemii  (23 dzieci z podziałem na dwie grupy, utworzone według czasu schodzenia się i rozchodzenia się dzieci),
 2. wzór wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, o którym mowa w pkt 5.,
 3. adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której rodzic może złożyć wniosek,
  o którym mowa w pkt 5.  i  komunikować się z przedszkolem w innych sprawach
  wynikających z realizacji zadań przedszkola,
 4. wytyczne wynikające z podstawy prawnej niniejszej procedury i wewnętrzne uregulowania dotyczące organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii adresowane
  do  rodziców,
 5. aktualne komunikaty o organizacji wychowania przedszkolnego w okresie epidemii
  w szczególności wynikające z wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Zdrowia i  Ministra Edukacji Narodowej.

 

OBOWIĄZKI,  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I  UPOWAŻNIENIA
OSÓB   REALIZUJĄCYCH    ZADANIE,  
KTÓRE  JEST  PRZEDMIOTEM  PROCEDURY :

 

DYREKTOR:

 1. Podczas wykonywania swoich czynności i obowiązków na terenie placówki dyrektor
  nie musi zakrywać ust i nosa.
 2. W czasie wznowienia działalności przedszkola w czasie epidemii COVID-19  dyrektor organizuje opiekę i zajęcia dla wychowanków zgodnie z wytycznymi GIS i wspólnymi wytycznymi GIS, MEN i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla przedszkoli 
  oraz przepisami bhp, tj. określa liczbę miejsc dla dzieci w czasie epidemii i przeprowadza weryfikację wniosków rodziców w przypadku przekroczenia limitu miejsc.
 3. Ustala organizację przyprowadzania do przedszkola i odbierania dzieci z zachowaniem warunków wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, tworząc Procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie epidemii (załącznik nr 2).
 4. W miarę możliwości ogranicza do minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dba
  o zachowanie  środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym
  z dostawcami.
 5. Przy każdych drzwiach wejściowych do przedszkola zapewnia płyn do dezynfekcji rąk wraz
  z instrukcją dezynfekcji rąk i obliguje wszystkich dorosłych do dezynfekcji rąk
  przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola.
 6. Wyposaża łazienki w mydło i papierowe ręczniki oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk
  i obliguje personel i dzieci do systematycznego i częstego mycia rąk.
 7. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy, przyłbice – w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.
 8. Zezwala na przebywanie dzieci pod opieką przydzielonych nauczycieli i opiekunów na terenie ogrodu przedszkolnego z zachowaniem zmianowości i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi GIS . Jeżeli dyrektor nie może zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu
  na placu zabaw, zleca zabezpieczenie go taśmą ostrzegawczą w celu wyłączenia go
  z użytkowania.
 9. Zapewnia sprzęt i środki do mycia i dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe na terenie przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, dzwonka przy drzwiach, domofonu, włączników światła, uchwytów, poręczy i powierzchni płaskich krzeseł, blatów mebli, w tym blatów stołów w salach i pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków przynajmniej 2 x dziennie. Ustala optymalne godziny przeprowadzania dezynfekcji.
 10. Organizuje pracę w placówce poprzez wyznaczenie w budynku przedszkola stref ze wskazaniem osób do przebywania w nich: STREFĘ DZIECKA – dla dzieci i pracowników sprawujących
  nad nimi bezpośrednią opiekę; STREFĘ PRACOWNIKA – dla pracowników, którzy są wyłączeni z kontaktu z dziećmi (pracownicy kuchni, intendent, pracownicy obsługi
  i nauczyciele wyłączeni z  bezpośredniej opieki nad dziećmi, tzw. osoby z grupy ryzyka); STREFĘ  RODZICA -  miejsce dla osób przyprowadzających i odbierających dzieci
  z przedszkola. Ustala zasadę  unikania kontaktu między sobą osób z różnych stref
  oraz szczególne zasady bezpieczeństwa w razie konieczności kontaktu.
 11. Zobowiązuje osoby pracujące w  STREFIE DZIECKA  do czuwania i zachowania szczególnej  dbałości o dezynfekcję sprzętów, zabawek i przedmiotów znajdujących się w salach zabaw, łazienkach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach tej strefy zgodnie z ustalonymi zasadami sprzątania, dezynfekcji i monitoringu tych czynności (załącznik nr 3).
 12. Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m. in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko lub pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W Przedszkolu nr 10 w Malborku  IZOLATKĄ  jest  POKÓJ  DYDAKTYCZNY  na I piętrze, wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej.
 13. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka - dyrektor wskazuje jednego spośród  pracowników przedszkola, opiekujących się dziećmi w danej grupie, do opieki nad dzieckiem
  w sali izolacji do momentu odbioru go przez rodzica lub opiekuna. Pracownik ten otrzymuje niezbędne środki zabezpieczające i jest zobowiązany do ich użycia.
 14. Skutecznie instruuje pracowników o postępowaniu na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19  zgodnie z wytycznymi GIS  i umieszcza w łatwo dostępnym miejscu instrukcję postępowania oraz numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych – w każdej sali zabaw, na drzwiach do strefy pracownika i na drzwiach gabinetu dyrektora  (załącznik nr 4).
 15. Przeprowadza szkolenie pracowników w zakresie procedur i wytycznych obowiązujący w czasie epidemii i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić  pracownicy, którzy są chorzy (lub mieli kontakt z osobą zarażoną covid-19), a o powodzie swojej nieobecności winni powiadomić dyrektora telefonicznie lub e-mailowo.
 16. W miarę możliwości dyrektor unika rotacji nauczycieli i pracowników obsługi  podczas sprawowania opieki nad jedną grupą dzieci.
 17. Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 18. Powołuje komisję i przeprowadza kontrolę gotowości placówki do wznowienia opieki przedszkolnej i sporządza protokół z kontroli gotowości placówki do wznowienia działalności w czasie epidemii  (załącznik nr 5).
 19. Przeprowadza konsultację z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Malborku, co do warunków i środków bezpieczeństwa, niezbędnych dla funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork w sposób zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 20. Protokół, o którym mowa w ust. 5, dyrektor przekazuje Burmistrzowi Miasta Malborka najpóźniej w dniu wznowienia opieki przedszkolnej.
 21.  W każdy piątek przekazuje drogą elektroniczną na adres e-mail: m.krysik@um.malbork.pl zestawienie informacji o realizacji opieki przedszkolnej za poprzedni tygodzień  według wzoru zestawienia, które stanowi załącznik nr 6 do procedury.
 22. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości lub zagrożenia, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie placówki wychowania przedszkolnego, w szzcególności w zakresie realizacji wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej, przekazuje niezwłocznie w dniu ich wystąpienia na adres email: m.krysik@um.malbork.pl.

NAUCZYCIEL

 1. Podczas wykonywania swoich czynności i obowiązków na terenie placówki nauczyciel nie musi zakrywać ust i nosa.
 2. W bezpośrednią pracę z dziećmi bezwzględnie nie mogą być angażowani nauczyciele, którzy ukończyli 60. rok życia, a w miarę możliwości organizacyjnych również ci posiadający istotne schorzenie w znaczący sposób  zagrażające ich życiu. Nauczyciele ci wykonują na terenie przedszkola pracę polegającą na realizacji innych zadań statutowych przedszkola, w tym aktualizowanie treści strony internetowej i profili grup przedszkolnych w mediach społecznościowych w celu utrzymania kontaktu i przekazywania bieżących informacji rodzicom dzieci pozostających w domu. Taki nauczyciel obowiązany jest do przebywania
  w STREFIE  PRACOWNIKA.
 3. Nauczyciel przydzielony do pracy w STREFIE  DZIECKA  sprawuje opiekę nad powierzoną mu grupą dzieci.
 4. W czasie schodzenia się dzieci z jego grupy pełni na zmianę z przydzielonym mu pracownikiem obsługi dyżur w szatni według ustalonego grafiku.
 5. Zapoznaje się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie epidemii  i stosuje ją w codziennej pracy (załącznik nr 2). Kładzie szczególny nacisk na ocenę stanu zdrowia przyjmowanego dziecka poprzez obserwację, wykonanie pomiaru temperatury i odebranie
  od rodzica codziennego oświadczenia o dobrym stanie zdrowia dziecka.
 6. Nauczyciel pełniący dyżur w czasie schodzenia się jego grupy musi dopilnować, aby rodzice nosili maseczki i rękawiczki, zachowywali społeczny dystans min. 2 m w swojej STREFIE  RODZICA   i  przestrzegali  zakazu  wchodzenia  do STREFY  DZIECKA bez wyraźnej potrzeby i zgody.
 7. W razie braku przygotowanego oświadczenia, nauczyciel udostępnia czysty druk rodzicowi
  do wypełnienia na miejscu w ustalony, bezpieczny sposób.
 8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (37ºC i więcej).
 9. Nauczyciel pełniący rano dyżur w STREFIE  DZIECKA  dokonuje pomiaru temperatury także wchodzącym do tej strefy pracownikom, a wynik zapisuje w indywidualnych kartach zdrowia pracowników. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, należy postępować zgodnie z instrukcją opracowaną na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 
  (załącznik nr 4).
 10. Po skończeniu porannego dyżuru w szatni nauczyciel przechodzi ze swoimi wychowankami
  do właściwej sali zabaw, gdzie oczekuje na przybycie pozostałych dzieci z grupy.
 11. W ciągu dnia przebywa ze swoją grupą i innymi pracownikami przydzielonymi do tej grupy   wyłącznie w  STREFIE  DZIECKA  i tylko w tej samej przydzielonej sali na piętrze budynku (sala grupy „Smerfy” lub sala grupy „Krasnoludki”).
 12. W razie potrzeby kontaktuje się z opiekunami drugiej grupy lub pracownikami przebywającymi w  SREFIE  PRACOWNIKA  za  pośrednictwem telefonu komórkowego lub osobiście
  z zachowaniem środków bezpieczeństwa, tzn.  używa maseczki lub przyłbicy
  i  zachowuje  dystans minimum 2 m.
 13. Prowadzi głównie  pracę opiekuńczo-wychowawczą i z możliwością organizacji zajęć 
  dydaktycznych. Praca ma charakter  sytuacyjny, tj. nauczyciel dostosowuje zaplanowane treści do aktualnej sytuacji i realizuje tylko te, które są możliwe do zrealizowania w danych warunkach z daną  grupą dzieci.
 14. Dba, aby dzieci korzystały z wyznaczonej toalety pojedynczo i pod nadzorem opiekuna  (dzieci nie mogą samodzielnie schodzić do szatni lub przechodzić do drugiej sali – celem jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów między członkami obu grup dzieci czy obu wewnętrznych stref:  STREFY PRACOWNIKA  i  STREFY DZIECKA).
 15. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 16. Nie może organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, tylko korzysta z terenu ogrodu przedszkolnego i dopuszczonego przez dyrektora do użytku sprzętu do zabaw na terenie ogrodu.
 17. W porozumieniu z nauczycielem drugiej grupy modyfikuje dotychczasowy rytm dnia w celu rotacyjnego korzystania z ogrodu przedszkolnego przez poszczególne grupy (obowiązuje zasada unikania kontaktu dzieci i pracowników z różnych grup i zmianowość grup  
  w wychodzeniu na świeże powietrze  i przebywaniu na terenie ogrodu).
 18. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany itp. Jeżeli do zajęć nauczyciel wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, krążki, powinien dbać o ich dezynfekcję, wspólnie z pracownikiem obsługi.
 19. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zabawy i zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
  a  zajęcia  ruchowe prowadzi przy otwartych oknach.
 20. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie rano tuż po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 21. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu w sali czy w ogrodzie.
 22. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących chorobę zakaźną, dokonuje ponownego pomiaru temperatury dziecka, izoluje dziecko od pozostałych dzieci w wyznaczonej
  przez dyrektora IZOLATCE  i  zawiadamia  o tym dyrektora oraz rodziców dziecka.
 23. Ponowny pomiar temperatury ciała dziecka odnotowuje w jego indywidualnej karcie zdrowia (załącznik nr 7 ) i dokonuje osobiście lub zleca pracownikowi obsługi dezynfekcję używanego do pomiaru termometru bezdotykowego.
 24. Cały czas pełni opiekę nad grupą dzieci, a do opieki nad chorym dzieckiem odsyła pracownika upoważnionego przez dyrektora.
 25. W razie zauważenia u siebie lub u towarzyszącego mu pracownika obsługi objawów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem COVID-19 – postępuje zgodnie
  z  obowiązującą instrukcją  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  pracownika (załącznik nr 4).

RODZIC

 1. Rodzic , który podejmie decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, zobowiązany jest
  do złożenia wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii  zgodnie
  z załączonym wzorem druku (załącznik  nr 1).
 2. Zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania obowiązującej
  w przedszkolu procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie epidemii (załącznik nr 2)  oraz do zapoznania się z niniejszą  procedurą organizacji pracy Przedszkola nr 10 w Malborku po wznowieniu działalności w okresie epidemii.
 3. Rodzic/opiekun przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dziecko, przekazując codziennie rano   informację o dobrym stanie zdrowia swego dziecka w postaci podpisanego oświadczenia, którego wzór został określony  w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  w czasie epidemii (załącznik nr 2).
 4. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę ust i nosa (maseczkę) w drodze do i z przedszkola.
 5. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz zastosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Rodzic wyjaśnia dziecku i pilnuje, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 7. Regularnie przypomina swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśla,
  że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, powinno często myć ręce ciepłą wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 8. Rodzic zwraca dziecku  uwagę na odpowiedni sposób  zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, dążąc do wyrobienia u dziecka tych pożądanych nawyków. Powinien pamiętać przy tym, aby osobiście zachowywać zasady higieny, bo dziecko uczy się poprzez obserwację, więc musi dostarczać  dobrego przykładu.
 9. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o złym stanie zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest  do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola osobiście
  lub przez upoważnioną na piśmie osobę.  Niezwłocznie dokonuje  konsultacji lekarskiej  i przedstawia jej wyniki dyrektorowi placówki.
 10. W przypadku występowania stwierdzonej u dziecka wcześniej choroby alergicznej
  i nasileniu się jej objawów, rodzic zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola / nauczyciela grupy. Wymagana jest tu szczerość
  i odpowiedzialność rodzica za zdrowie i życie dzieci i personelu.

 

DZIECKO

 1. W drodze do przedszkola i z przedszkola dziecko powyżej 4. roku życia zasłania usta i nos maseczką, chustą, kominem itp., a zasłonę ust i nosa dziecka rodzic zabiera ze sobą i przychodzi z nią po odbiór dziecka (używana maseczka nie może być przechowywana w szatni w półce dziecka).
 2. Stosuje się do poleceń nauczyciela / opiekuna w przedszkolu.
 3. Często i regularnie myje ręce ciepłą wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola , przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, tj. kicha w łokieć.
 5. Rozumie, dlaczego powinno bawić się z zachowaniem określonej przez nauczyciela odległości od kolegów i opiekunów
 6. Rozumie, że nie może zabierać do przedszkola przedmiotów czy zabawek z domu.
 7. Zgłasza natychmiast nauczycielce swoje złe samopoczucie.

 

PRACOWNICY   OBSŁUGI  I  KUCHNI

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, a w przypadku wystąpienia choroby lub podejrzenia zakażenia COVID-19 czy kontaktu z osobą zakażoną pozostaje w domu i powiadamia o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem dyrektora przedszkola, a następnie kontaktuje się z lekarzem
  lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. Zawiadamia dyrektora
  o faktycznej przyczynie swojej nieobecności (choroba zakaźna lub nie).
 2. W czasie wykonywania swojej pracy w wyznaczonej strefie nie musi nosić maseczki, chyba
  że konieczny jest kontakt z pracownikiem drugiej strefy/grupy lub stanowi o tym procedura wykonywanej czynności, np. dezynfekcji, przyjmowania dzieci do przedszkola itp. Wówczas stosuje wszystkie niezbędne środki zabezpieczenia.
 3. Poddaje się badaniu temperatury ciała po przybyciu do pracy, a wynik odnotowuje się w jego indywidualnej karcie zdrowia.
 4. Pracuje w strefie, do której został przydzielony przez dyrektora, gdzie wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki oraz  dezynfekcję w oparciu o procedurę dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych w czasie epidemii  obowiązującą w Przedszkolu nr 10 w Malborku w związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (załącznik nr 8).
 5. Unika kontaktu z pracownikami drugiej strefy/grupy.
 6. W razie wystąpienia u niego w trakcie pracy objawów chorobowych, pracownik postępuje zgodnie z  instrukcją opracowaną na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 (załącznik
  nr
  4), między innymi jak najszybciej udaje się do IZOLATKI (pokój dydaktyczny) na piętrze przy sali „Krasnoludków”.
 7. Woźne oddziałowe pracują zgodnie z przydziałem w STREFIE DZIECKA  lub  w STREFIE   PRACOWNIKA i wykonują tam zlecone czynności.
 8. Woźna przebywająca w sali dzieci, wykonuje zadania opiekuńcze, wietrzy salę co godzinę, pomaga nauczycielce w przygotowaniu sali do zajęć, dezynfekuje sprzęt, zabawki, wyposażenie sali oraz sprząta po zajęciach. Dba o czystość i dezynfekcję łazienki należącej do grupy, zwłaszcza zlewów i toalet.
 9. Woźne zobowiązane są do uzupełniania środków służących  czystości (mydło antybakteryjne, płyny dezynfekujące, ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki jednorazowe, środki osobistej ochrony) i chronią je przed dostępem dzieci, przechowując w zamkniętych pomieszczeniach i szafkach. Sprzęt i środki służący do utrzymania w czystości pomieszczeń przechowywany jest w „kantorku” przy łazience na parterze i na piętrze.
 10. Posiłki podawane są przez woźną oddziałową przyporządkowaną do danej sali zajęć. Stoły są myte przed posiłkiem i po  , z dodatkiem środków dezynfekcyjnych. Woźne oddziałowe sprzątają po posiłku, zwracają naczynia do zmywalni, wykorzystując do tego wózek kelnerski.
 11. Pracownicy kuchni i intendent przebywają tylko w STREFIE  PRACOWNIKA  i przygotowują posiłki dla dzieci na dotychczasowych zasadach zgodnie z procedurami HACCP. Dodatkowo mają obowiązek przeprowadzania dezynfekcji zgodnie z procedurą (załącznik nr 3).
 12. Zmianie ulega  procedura przyjmowania towarów (załącznik nr 9) i procedura wydawania posiłków – nowa procedura (załącznik nr 10). Obie procedury obowiązują w czasie epidemii.
 13. Woźny przebywa w STREFIE  PRACOWNIKA i musi unikać kontaktu z osobami z pozostałych stref.  Do dotychczasowych czynności dokłada się obowiązek dezynfekcji w pomieszczeniach piwnicy zgodnie z procedurą dezynfekcji (załącznik nr 3).

 

 Niniejsza  PROCEDURA ORGANIZACJI  PRACY PRZEDSZKOLA  NR 10 W MALBORKU

PO  WZNOWIENIU  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE  EPIDEMII  podlega obowiązkowi konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Malborku,
co do warunków i środków bezpieczeństwa, niezbędnych dla funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork w sposób zgodny z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i po pozytywnej weryfikacji obowiązywać będzie od dnia wznowienia działalności, tj. od 18 maja 2020 r. do chwili odwołania stanu epidemii.

 

Załącznik nr 1

WNIOSEK RODZICA O WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

 

Wniosek do pobrania : Wniosek.docx

Załącznik nr 2

PROCEDURA   PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA   DZIECKA

W  CZASIE  EPIDEMII

 

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych (należy do minimum ograniczyć angażowanie większej liczby osób).
 2. Rodzice są  odpowiedzialni za  bezpieczeństwo dzieci  w drodze do przedszkola i z przedszkola
  i za wyposażenie dziecka powyżej 4. roku życia w maseczkę w czas przemieszczania się
  w przestrzeni publicznej.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione na piśmie
  przez rodziców lub opiekunów prawnych. Swoją ważność zachowuje Upoważnienie wypełnione przez rodzica na początku roku szkolnego 2019/2020. Wskazane jest, by nie było rotacji osób przyprowadzających/odbierających dzieci do/z przedszkola.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę. Osobie nieletniej lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  czy środków odurzających, dziecko nie zostanie wydane, a rodzic będzie musiał zgłosić się osobiście po dziecko.
 5. Przyprowadzone do przedszkola dziecko powinno być zdrowe, jak też osoby przyprowadzające i odbierające dziecko.
 6.  Na dowód potwierdzenia dobrego stanu zdrowia dziecka, rodzic codziennie rano składa podpisane oświadczenie następującej treści:
  „Oświadczam, że moje dziecko …………………………………….. przyprowadzone
  w dniu dzisiejszym do Przedszkola nr 10 w Malborku (data:……………….) jest zdrowe.
  Nikt z domowników nie przebywa w kwarantannie lub izolacji domowej.”

                                                                                                                 Czytelny podpis rodzica

 1. Dziecka nie może przyprowadzać i odbierać osoba przebywająca w kwarantannie lub izolacji. Dziecko mieszkające z taką osobą również powinno zostać w domu.
 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu tylko w godzinach zadeklarowanych przez rodzica
  w złożonym Wniosku o  wznowienie opieki przedszkolnej w czasie epidemii.  Zadeklarowany czas musi być ściśle przestrzegany. Na podstawie tej deklaracji dyrektor dokona podziału dzieci na dwie grupy, które przebywać muszą w oddzielnych salach i nie mogą łączyć się ze sobą.
 3. Osoba przyjmująca dziecko do przedszkola powinna zwrócić uwagę, czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci. W celu weryfikacji podejrzenia dzieciom mierzona jest rano temperatura termometrem bezdotykowym (za pisemną  zgodą rodzica, którą złożył we Wniosku), a wynik pomiaru odnotowuje w karcie zdrowia dziecka .
 4. Do STREFY  DZIECKA wchodzi tylko dziecko. Rodzic żegna się z dzieckiem pod drzwiami wejściowymi do przedszkola, zabiera ze sobą jego maseczkę, przekazuje pracownikowi przedszkola oświadczenie o dobrym stanie zdrowia dziecka i oczekuje na wynik pomiaru temperatury u dziecka. Rodzic dopilnowuje również, aby dziecko nie przynosiło ze sobą z domu żadnych rzeczy i zabawek. W czasie epidemii odwołuje się przynoszenie swoich zabawek
  w piątki.
 5. Rodzice przebywający w STREFIE  RODZICA muszą nosić maseczkę i rękawiczki
  i zachowywać dystans społeczny między sobą min. 2 metry.
 6. Jeżeli dziecko nie ma podwyższonej temperatury, zostaje w przedszkolu, a rodzic odchodzi. Pracownik przedszkola pomaga się dziecku rozebrać i kieruje je
  do łazienki w celu umycia rąk. Po tej czynności dziecko może dołączyć do swojej grupy pod opiekę nauczyciela.
 7.  Jeżeli istnieją  przesłanki, że dziecko może być chore, bo ma np. podwyższoną temperaturę
   (od 37ºC wzwyż),  dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, a  rodzica prosi się o zabranie dziecka do domu i kontakt telefoniczny z lekarzem. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku konsultacji lekarskiej co do stwierdzonego rodzaju zachorowania dziecka w celu podjęcia środków bezpieczeństwa
  na wypadek  zagrożenia koronawirusem..
 8. Nauczyciel otwierający przedszkole kończy poranny dyżur w szatni w momencie przejęcia dyżuru przez wyznaczonego pracownika obsługi. Nauczyciel ze swoimi wychowankami przechodzi do właściwej sali zabaw na piętrze budynku, gdzie oczekuje na przybycie pozostałych dzieci z grupy (sala grupy „Smerfy” lub sala grupy „Krasnoludki”).
 9. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się o zadeklarowanej godzinie, a osoba odbierająca zgłasza się przez domofon do sali grupy „Smerfy” lub sali grupy „Krasnoludki”.
 10. Pracownik przedszkola sprowadzi dziecko do szatni, pomoże mu się ubrać i przekaże rodzicowi oczekującemu na zewnątrz w STREFIE  RODZICA.
 11. Nauczyciel niezbędnych informacji o dziecku udziela rodzicowi przez domofon lub kontaktuje się krótko przez zabezpieczone okno łączące obie strefy.
 12. Rodzice wchodzą do STREFY  DZIECKA  jedynie w wyjątkowych sytuacjach , za zgodą i pod nadzorem pracownika przedszkola, np. gdy został wezwany wcześniej po odbiór chorego dziecka. W takim przypadku musi posiadać maseczkę i rękawiczki, obowiązkowo dezynfekuje ręce tuż za drzwiami wejściowymi, może też otrzymać fartuch ochronny, gdyby zaistniała potrzeba wejścia głębiej do STREFY  DZIECKA.  Będą to jednak sytuacje wyjątkowe.
 13. W przypadku odbierania dzieci z ogrodu przedszkolnego, rodziców obowiązują te same zasady bezpiecznego dystansu i zabezpieczenia osobistego maseczką
  i rękawiczkami.

Załącznik nr 3

PROCEDURA DEZYNFEKCJI 
POMIESZCZEŃ  PRZEDSZKOLNYCH  W CZASIE  EPIDEMII

obowiązująca w Przedszkolu nr 10 w Malborku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników przedszkola podczas dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych , w tym sal zabaw, łazienek, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń kuchennych, magazynowych i piwnicznych oraz ogrodu przedszkolnego.

 

Uczestnicy postępowania: z zakresem odpowiedzialności pracownicy przedszkola, tj. pracownicy kuchni i  pracownicy obsługi.

 

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

 

Zasada ogólna podstawowa:

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem lub żelem
  do dezynfekcji bez użycia wody przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola i muszą egzekwować  to również od każdej innej osoby, która wchodzi do budynku przedszkola.
 2. W czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych  pracownicy przedszkola zobowiązani są w ciągu dnia do regularnego mycia rąk wodą z mydłem (nie tylko po skorzystaniu z toalety),
  a pracownicy obsługi również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek i innych powierzchni dotykowych w pozostałych pomieszczeniach  przedszkola.

 

Dezynfekcja pomieszczeń

 1. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy obsługi zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek i fartuchów ochronnych, w niektórych przypadkach przyłbicy (dezynfekcja miejsc znajdujących się na wysokości twarzy lub wyżej).
 2. Pracownicy obsługi przedszkola myją i dezynfekują sale i łazienki oraz toalety dla dzieci
  i personelu co najmniej dwa razy dziennie w czasie, gdy w pomieszczeniach tych nie przebywają dzieci ani inne osoby.
 3. Pracownicy obsługi zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i dezynfekować  powierzchnie płaskie i wszystkie powierzchnie dotykowe, takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaków, poręcze i oparcia krzeseł, klawiaturę komputerowa, telefonu
   i  domofonu – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po czasie schodzenia się dzieci do przedszkola  oraz po odebraniu ich przez rodziców i odnotowywać to w karcie dezynfekcji sprzątanego pomieszczenia z podpisem osoby sprzątającej (załącznik). Szczególną uwagę należy zwrócić
  na sposób dezynfekcji klawiatury (przecieranie ściereczką nasączoną płynem dezynfekującym – nie wolno spryskiwać obficie bezpośrednio powierzchni klawiatury, gdyż może ulec uszkodzeniu).
 4. Pracownicy obsługi myją i dezynfekują blaty stołów w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed  i po każdym posiłku dzieci, a naczynia kuchenne oraz użyte do picia wody kubeczki przekazują do mycia i wyparzenia przez pracowników kuchni.
 5. Pracownicy obsługi zobowiązani są myć podłogę w sali zabaw dwa razy dziennie wodą
  z myjącym płynem dezynfekującym, a pozostałe podłogi przynajmniej raz dziennie i odnotować to w karcie sprzątania danego pomieszczenia.  Podłogi w salach zabaw nie mogą być przykryte dywanem czy wykładziną dywanową.
 6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekującego (niektóre płyny wymagają sporządzenia roztworu bądź spłukiwania, inne służą do szybkiej dezynfekcji bez spłukiwania).
 7. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia pomieszczeń, w których przeprowadzana jest dezynfekcja tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Sprzątanie i dezynfekcja toalety w pomieszczeniach piwnicznych przedszkola oraz dezynfekcja wszelkich powierzchni dotykowych w tych pomieszczeniach należy do obowiązku woźnego
  i musi być odnotowana w karcie dezynfekcji z podpisem pracownika (dezynfekcja powierzchni dotykowych przynajmniej raz dziennie – rano).
 9. O czystość i dezynfekcję powierzchni płaskich (podłóg i blatów roboczych) oraz powierzchni dotykowych w pomieszczeniach kuchennych odpowiedzialni są pracownicy kuchni. Dezynfekcji blatów roboczych  dokonuje się każdorazowo przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków, a powierzchni dotykowych (klamki, włączniki światła, panel zmywarki, uchwyty lodówek itp.) przynajmniej  raz dziennie (czynności dezynfekcji podlegają wpisowi do karty dezynfekcji pomieszczeń kuchennych). Poza tym w kuchni przedszkolnej należy przestrzegać dotychczasowo obowiązujących procedur HACCP, między innymi dotyczących  dezynfekcji używanych naczyń poprzez wyparzanie ich w zmywarce czy procedury dezynfekcji używanego sprzętu kuchennego z zastosowaniem środka dezynfekującego (środek przeznaczony
  do kontaktu z żywnością) . Pracownik kuchni odpowiedzialny za dezynfekcję termiczną naczyń
  i dezynfekcję chemiczną sprzętu kuchennego, wykonanie obowiązku dezynfekcji potwierdza każdego dnia w karcie monitoringu dezynfekcji dla pomieszczeń kuchennych.
 10. O czystość i dezynfekcję powierzchni płaskich i dotykowych oraz wnętrz lodówek i zamrażarek
  w magazynie żywności odpowiada intendent. Dezynfekcję powierzchni dotykowych wykonuje
  po każdym przyjęciu towaru, a w przypadku braku dostawy towaru przynajmniej raz dziennie
  po wydaniu towaru do kuchni. Poza tym intendent zobowiązany jest do przestrzegania dotychczas stosowanej procedury przyjęcia towaru zgodnie z wymogami HACCP, która na czas epidemii zostaje rozszerzona o szczególne środki bezpieczeństwa dotyczące ochrony osobistej pracownika oraz dezynfekcji przyjmowanego towaru. Czynności wykonywania dezynfekcji podlegają wpisom do karty monitoringu
 11. W razie konieczności, okresową dezynfekcję wszystkich pomieszczeń dokonuje na zlecenie dyrektora firma zewnętrzna wykonująca usługi w zakresie DDD, z którą przedszkole posiada zawartą umowę.

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu w sali zabaw:

 1. Do zabawy dzieciom należy udostępnić tylko takie zabawki i przybory, które będzie można umyć i zdezynfekować po ich użyciu (wyklucza się zabawki pluszowe i z materiałów chłonących wodę).
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa innej/innego) – wówczas dezynfekcję zabawek wykonuje się na koniec dnia (podlega odnotowaniu
  i potwierdzeniu w karcie dezynfekcji sali).
 3. Dezynfekcję zabawek i innego sprzętu, np. karimat lub mat piankowych należy wykonać poprzez dokładne umycie ich wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. Takie miejsca należy spryskać atestowanym preparatem do szybkiej dezynfekcji i  pozostawić do wyschnięcia.
 4. Należy ściśle przestrzegać dawek stężenia oraz minimalnych czasów dezynfekcji określonych
  dla używanych preparatów – gwarantuje to skuteczność przeprowadzonej dezynfekcji. Należy zawsze zapoznać się z zaleceniami producenta stosowanego środka dezynfekującego (wypisane są na etykiecie opakowania) i w zależności od wskazania zastosować środek bez spłukiwania
  lub ze spłukiwaniem czystą wodą.

 

Czyszczenie i dezynfekcja zabawek/sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

 1. Pracownicy obsługi  zobowiązani są do czyszczenia wodą  z myjącym środkiem  dezynfekującym jeden raz dziennie wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji  zabawek używanych przez dzieci w ogrodzie (rowerki, hulajnogi, piłki itp.) – czynność podlega wpisaniu
  do karty dezynfekcji zabawek z wiaty ogrodowej). Szczególną uwagę należy zwrócić
  na dezynfekcję powierzchni  dotykowych (rączki, uchwyty) większych zabawek, jak rowery, hulajnogi, bujaki sprężynowe, huśtawki wagowe, poręcze karuzeli tarczowej.
 2. Większe zestawy sprzętu do zabaw mogą być używane przez dzieci tylko po wykonaniu dezynfekcji przez firmę świadczącą usługi z zakresu DDD przy użyciu bezpiecznych
  i profesjonalnych środków odkażających (oprysk), poświadczoną protokołem. W przypadku braku dezynfekcji sprzętu, pracownicy obsługi (woźny, woźne oddziałowe) zobowiązani są
  do wyraźnego oznakowania określonego sprzętu w celu wyłączenia go z użytkowania
  przez dzieci (np. owinięcie biało-czerwoną taśmą).

 

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści za pomocą środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury w trakcie przeprowadzonego szkolenia wewnętrznego oraz poprzez zaopatrzenie indywidualne każdego pracownika w egzemplarz procedury do nieograniczonego wglądu (przesłanie pocztą e-mail
  na adres pracownika).

 

Tryb dokonania zmian w procedurze:  

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. Muszą zostać podane
do wiadomości  wszystkich pracowników.

 

Zasady procedury  wchodzą w życie z dniem: 18.05.2020 r.

 

 
Data dodania: 2020-05-21 13:45:36
Ilość wyświetleń: 715
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej