ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY OD 16 MAJA 2022 ROKU DO 27 MAJA 2022 ROKU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

WZNOWIENIE ZAJĘĆ

Drodzy Rodzice!


Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli obowiązujących w okresie epidemii, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców.

Rodzice, którzy potrzebują opieki przedszkolnej w okresie epidemii zobowiązani są złożyć do dyrektora przedszkola stosowny wniosekw formie elektronicznej  (do pobrania poniżej).

Wnioski należy składać w formie podpisanego dokumentu (skanu lub zdjęcia) na adres   e-mail: przedszkolenr10malbork@wp.pl

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku, mogą odebrać druk w przedszkolu.

PROSZĘ  ZAINTERESOWANYCH O SZYBKIE  SKŁADANIE  WNIOSKÓW  ( najlepiej do dnia 14.05.2020 r. do godz. 13.00  lub  przynajmniej o wcześniejsze telefoniczne  powiadomienie  o  zamiarze  złożenia  wniosku  dyrektora  przedszkola  lub  nauczyciela  dziecka).

 

Termin składania wniosków upływa 15.05.2020 r. o godz. 9.00

 

Przedszkole  w obowiązującym reżimie sanitarnym  może  zorganizować  opiekę  maksymalnie  dla  20  dzieci.

 

W przypadku  większej  liczby  złożonych  wniosków  , konieczna  będzie ich weryfikacja według  ustalonych  w  przepisach  kryteriów.

 

O wynikach  weryfikacji  dyrektor  powiadamia  rodziców  w ciagu  dwóch  dni  od  złożenia  wniosku.  

 

Z uwagi  na  krótki  termin, czas  powiadomienia  zostanie  skrócony  do  niezbędnego  minimum.  Z  tego  też  powodu  proszę  o  szybkie  składanie  wniosków.

 

Szczegółową organizację opieki w przedszkolu oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na tej podstawie została opracowana   PROCEDURA ORGANIZACJI  PRACY  PRZEDSZKOLA  NR 10 W MALBORKU  PO  WZNOWIENIU  DZIAŁALNOŚCI 
W OKRESIE  EPIDEMII, z którą będzie można zapoznać się  w zakładce „Epidemia - procedury”

                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Przedszkola
Jolanta Truszczyńska

 

 

Wniosek do pobrania : Wniosek.docx

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

P10/021/2020

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Dyrektora  Przedszkola nr 10 w Malborku

z dnia 08 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 10 w Malborku
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 10 w Malborku w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 10 w Malborku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 10 w Malborku oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola  w  Malborku .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                                                                                              Jolanta Truszczyńska

 

 

OTO  NAJNOWSZE  STANOWISKO  BURMISTRZA  MIASTA  MALBORKA  W  SPRAWIE  WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Z  DNIA 08.05.2020 r.:

 

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski informuje, po przeprowadzonych konsultacjach z dyrektorami Przedszkoli nr 1, 5, 8 i 10 oraz Żłobka Miejskiego „Szarotka”, że placówki powyższe przygotowują się do wznowienia działalności od dnia 18 maja br..

W przypadku oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 6, 8 i 9 termin wznowienia ich działalności, w uzgodnieniu z dyrektorami tych szkół, planowany jest na dzień dzisiejszy od dnia 25 maja br. Termin ten wynika ze zweryfikowanego przez dyrektorów malborskich szkół podstawowych zainteresowania rodziców powrotem ich dzieci do tych oddziałów w obecnych warunkach.

Kolejne dni dyrektorzy poszczególnych placówek będą przygotowywali wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na ich terenie i podejmowali wszelkie inne działania organizacyjne, zgodne z opublikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznymi przeciwepidemicznymi z dnia 30 kwietnia 2020 r. i ich aktualizacją z dnia 04.05.2020r..

Zaznaczam jednak, że wznowienie działalności placówek będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej w Naszym regionie w najbliższym czasie. Priorytetem jest dla wszystkich zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców oraz pracowników placówek.

Celem ujednolicenia zasad funkcjonowania w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 przedszkoli i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork określimy zasady wznowienia ich działalności, które będą dostępne na stronie Urzędu Miasta Malborka i poszczególnych placówek.

Jednocześnie przypominam Państwu, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do dnia 24 maja br. i przysługuje rodzicom nawet, jeżeli placówka wznowi działalność. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

P10/021/2020

 

Zarządzenie Nr 12/2020

Dyrektora  Przedszkola nr 10 w Malborku

z dnia 04 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 10 w Malborku
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 10 w Malborku w okresie od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 08 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 10 w Malborku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 10 w Malborku oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola  w  Malborku .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                                                                                                 Jolanta Truszczyńska

 

 

OTO  STANOWISKO  BURMISTRZA  MIASTA  MALBORKA  Z  DNIA 04.05.2020 ROKU  W  SPRAWIE  WZNOWIENIA  DZIAŁALNOŚCI  PUBLICZNYCH  PRZEDSZKOLI:

Szanowni Państwo,

informuję, że do dnia 8 maja br. nie planuję wznowienia działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork.

Priorytetem jest dla mnie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców oraz pracowników placówek. Wznowienie działalności placówek wymaga odpowiedniego ich przygotowania. Najbliższy tydzień dyrektorzy jednostek organizacyjnych będą przygotowywali wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówek i podejmowali wszelkie inne działania organizacyjne, zgodnie z opublikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. wytycznymi przeciwepidemicznymi.

Już dziś wiemy, że opublikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytyczne znacznie ograniczają liczebność grup w żłobkach i przedszkolach. Otóż w sali przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2).

Powyższe będzie skutkowało znacznym ograniczeniem liczby dzieci, szczególnie w żłobku i przedszkolach publicznych. Już dzisiaj dyrektorzy żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork zebrali od rodziców informacje na temat wznowienia działalności poszczególnych placówek. Z pozyskanych od nich informacji wynika, że tylko 15% rodziców chce skorzystać z wznowienia działalności placówki, 5% rodziców nie podjęło jeszcze decyzji, a aż 80% rodziców deklaruje, że nie chce jeszcze skorzystać z wznowienia działalności placówki.

Oczywiście przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 maja br. Nawet jeżeli placówka będzie otwarta, rodzice mają wybór czy posłać do niej dziecko, czy nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola rodzice się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać zasiłek opiekuńczy.

Oczywiście na bieżąco będę informował Państwa o dalszych decyzjach, w szczególności obserwując sytuację epidemiologiczną w Naszym regionie. Podjęte decyzje będą zdeterminowane przede wszystkim ochroną zdrowia mieszkańców.

Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Szanowni Rodzice!

W związku z pojawieniem się możliwości uruchomienia zajęć opiekuńczych w placówkach przedszkolnych, o czym ostatecznie zdecyduje Burmistrz Miasta Malborka, na potrzeby tej decyzji przeprowadzone zostanie rozeznanie dotyczące liczby rodziców, którzy chcą skorzystać ze wznowienia działalności naszego przedszkola.

Z tego powodu wychowawcy grupy skontaktują się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail, messengera lub telefonicznie, aby odebrać od Państwa informację na ten temat. Informacja zbiorcza zostanie w dniu 04.05.2020 r. do godz. 14.00 przekazana Panu Burmistrzowi. Na tej podstawie, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku i na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów placówek przedszkolnych o możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkoli, Pan Burmistrz podejmie decyzję dotyczącą otwarcia placówek przedszkolnych.

Proszę Państwa o udzielenie informacji zwrotnej w postaci wiadomości e-mail, za pośrednictwem messengera lub telefonicznie do godziny 12.00 w dniu 04.05.2020 r.

 

O decyzji Pana Burmistrza powiadomimy niezwłocznie, gdy taka zostanie podjęta.

 

Oto polecane dla Państwa  bieżące informacje, w tym stosowne rozporządzenia i rekomendacje GIS dotyczące ewentualnego wznowienia działalności placówek przedszkolnych (pod podanymi linkami - wystarczy kliknąć w link):

1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Link do wytycznych:
https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

2. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy również po otwarciu żłobka

 

Link do informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-rowniez-po-otwarciu-zlobka-dowiedz-sie-wiecej

 

 
Data dodania: 2020-05-21 13:43:29
Data edycji: 2020-05-27 10:56:39
Ilość wyświetleń: 364
Bądź
z nami
Biuletynu Informacji Publicznej